Vi skapar bekymmersfria

Chefer & Ledare
TillbakaKontakta oss

Om
Självledarskap

Välkommen till Självledarskap, specialiserade inom coachning, utbildning och organisationsutveckling. Vi främjar och hjälper chefer, ledare och organisationer att uppnå framgång. Genom skräddarsydd coachning och interaktiva utbildningar stärker vi självinsikt och utvecklar nyckelkompetenser. Vår organisationsutveckling hjälper företag att skapa en hälsosam kultur och arbetsmiljö.

9

Värderingar

Vi står för värderingar som betonar autentiska möten med människor, kontinuerlig utveckling och att ha roligt.  Vi värdesätter äkthet och närvaro i våra interaktioner, främjar ständig lärande och tillväxt hos både individer och organisationer, samt uppmuntrar till glädje och positiv energi i arbetslivet.

9

Vårt Varför

Vårt varför är att inspirera och stärka individer och organisationer att upptäcka sin fulla potential. 

9

Affärsidé

Affärsidé: Vår affärsidé  är att leverera kvalitativa tjänster inom coachning, föreläsningar, utbildningar och organisationsutveckling. 

9

Vision

Vi strävar efter att vara en pålitlig partner för individer och organisationer genom att erbjuda coachning, föreläsningar, utbildningar och organisationsutvecklingstjänster som främjar utveckling. 

Pedagogiks utgångspunkt

Bekymmersfri Pedagogik

Pedagogik

Utbildningstillfällena delas upp och omfattas både av teori och praktiska övningar
för deltagarna. Pedagogiken är inriktad på lärandet genom upplevelsebaserad inlärning
och kommer innebära att deltagarna får möjlighet att reflektera och analysera aspekter
utifrån sin egen vardag och applicera teorier på arbetssätt och metoder som används idag.

Med enastående tydlighet och pedagogiskt sinne tar vi dig på en resa genom kunskapens
värld. Genom att använda sig av interaktiva och kreativa metoder får åhörarna att aktivt
delta i lärandeprocessen. Du kommer inte bara att ta till dig värdefulla fakta och insikter,
utan även ha roligt på vägen.

Det är vår passion för lärande som verkligen skiner. Vi tror på att lärande ska vara både
informativt och underhållande, och genom att blanda fakta med humor får publiken
att både skratta och tänka till. 

Forskning & Modeller

Vi värdesätter och integrerar forskning i våra utbildningar och coachningsprogram för att säkerställa en evidensbaserad praxis. Genom att använda forskningsresultat och beprövade metoder kan vi optimera våra kunders inlärning och utveckling.

Vi använder vi forskningen som bas i både våra utbildningar och coachning.  Genom att undersöka olika lärandestilar, bedömningsmetoder och undervisningstekniker kan vi skapa en stimulerande och effektiv lärandemiljö. Genom att tillämpa forskningsbaserade metoder kan vi öka deltagarnas engagemang, motivation och inlärning.

After Action Review

After Action Review (AAR), eller Efteråtsevaluering på svenska, är en metod för att reflektera och lära sig av genomförda händelser eller aktiviteter. AAR används ofta inom militära och organisatoriska sammanhang för att analysera och förbättra prestationer. Metoden involverar att deltagarna samlas och systematiskt granskar vad som gick bra, vad som inte gick bra och vilka lärdomar som kan dras från erfarenheten. Genom att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar kan AAR hjälpa till att utveckla bästa praxis, fatta bättre beslut och förbättra framtida prestationer.

 

Goal Setting Theory

Målsättnings teorin (GST) fokuserar på hur tydliga och utmanande mål påverkar motivation och prestation. Genom att sätta specifika och mätbara mål kan man öka motivationen och fokusera ansträngningar. Viktiga principer inkluderar att sätta tydliga och utmanande mål, involvera individer i målsättningsprocessen, ge kontinuerlig återkoppling och koppla målen till individernas egna värderingar och intressen. Genom att tillämpa GST kan man öka motivationen och prestationerna hos individer och grupper.

 

IMGD

Susan Wheelan har forskat inom området gruppdynamik och teamutveckling. Hon har utvecklat ”Integrerad modell för grupputveckling” (IMGD) som beskriver olika faser och processer i gruppens utveckling. Modellen betonar vikten av att förstå gruppdynamik, kommunikationsmönster och ledarskapets roll. Genom att använda IMGD-modellen kan ledare och teamutvecklare stödja gruppens framsteg och effektivitet genom att anpassa interventioner efter var gruppen befinner sig i modellen. Wheelans forskning bidrar till en ökad förståelse för gruppdynamik och har tillämpningar inom organisationsutveckling och teamarbete.

 

Upplevelsebaserat lärande

Upplevelsebaserat lärande är en pedagogisk metod som fokuserar på att engagera deltagarna genom att erbjuda meningsfulla och autentiska upplevelser. Istället för att enbart förlita sig på teoretiskt lärande, integrerar denna metod praktiska och verkliga situationer där eleverna aktivt får experimentera, utforska och lösa problem. Genom att koppla lärandet till verkliga erfarenheter och utmaningar kan upplevelsebaserat lärande främja djupare förståelse, öka motivationen och utveckla praktiska färdigheter. Genom att skapa en stimulerande och engagerande lärandemiljö kan upplevelsebaserat lärande maximera elevernas inlärningspotential och tillämpning av kunskap

 

Self Determination Theory SDT

Självbestämmandeteorin (SDT) handlar om människors motivation och behov av autonomi, kompetens och relateradhet. Inom utbildning och coachning kan SDT tillämpas genom att erbjuda autonomi, främja kompetens, bygga meningsfulla relationer, anpassa undervisningen och främja inre motivation. Genom att följa dessa principer kan man skapa en motiverande och stödjande miljö för elever och individer.

 

Organizational Play as a Facilitator of Creativity

Organizational Play är en metod som främjar kreativitet inom organisationer. Genom att använda lekfulla element och tillåta uttryck av fantasi och innovation kan det stimulera kreativa tankeprocesser och idégenerering. Organizational Play kan inkludera aktiviteter som improvisation, brainstorming och prototyputveckling för att skapa en miljö som uppmuntrar till utforskande och risktagande. Genom att integrera Organizational Play i arbetsflödet kan organisationer främja en kreativ kultur och öka sin innovationsförmåga.

 

Address

Mälarparksvägen 11

Västerås

Mobil

0701-45 62 51

E-post

info@självledarskap.se